Dokumentácia

Dokument  1.: Zakladacia listina
Dokument  2.: Štatút
Dokument  3.: Výpis z Registra OÚ
Dokument  5:. Komunitný plán soc. rozvoja Sabinov –
1. Príloha CIEĽ KPSS, SWOT,SABINOV     2. Príloha NCSM CIEĽ 2
Dokument 8: Dok1
Dokument 12: Nájomnná zmluva 1
Dokument 13: Nájomná zmluva 2