2% Z DANÍ

Vypíšte  “Vyhlásenie“ /v prílohe/ a spolu s “Potvrdením o zaplatení dane“ , ktoré Vám dá Vaša

ekonómka, pošlite poštou na svoj daňový úrad alebo na adresu :

2% vyhlásenie: Vyhlásenie NCSM pre rok 2020

www.rozhodni.sk

SM- SCLEROSIS MULTIPLEX / Skleróza multiplex / Roztrúsená skleróza /, Dg. G 35 postihuje prevažne mladých ľudí najčastejšie medzi 18 – 38 rokom života. Nie je to choroba nákazlivá, ani dedičná, ani nemá nič spoločné s artériosklerózou ani so zabúdaním. Poškodzuje obal nervu kdekoľvek v organizme, človek stráca silu v končatinách, stráca rovnováhu a nezriedka je odkázaný na používanie barlí a invalidného vozíka. Zatiaľ je nevyliečiteľná ale dá sa liečiť správnou životosprávou, neustálou rehabilitáciou, pohybom…

VÁŽENÁ PANI, VÁŽENÝ PÁN. PROSÍM, odovzdajte toto „VYHLÁSENIE o poukázaní 2%“ / z 2. str./ svojej ekonómke.1. VYHLÁSENIE 2016

Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z Vašich daní pacientom so Sclerosis multiplex.

2 % z Vašich daní VY v SKUTOČNOSTI VôBEC NEPOCíTITE, NÁM VŠAK TÝM DOKÁŽETE VEĽMI POMôCŤ.

…Prečítajte, pomôžte, ak môžete a „podajte ďalej“, prosím.

AK VÁM 2% Z VAŠEJ DANE VYJDÚ 3,00 EURA A VIAC, VENUJTE ICH NA NÁRODNÉ CENTRUM SM, PROSÍME. Na Slovensku trápi Skleróza multiplex viac ako 8 400 osôb. V prešovskom regióne je viac ako 2 000 ľudí s touto diagnózou. SM je zatiaľ nevyliečiteľná, ale liečiteľná – to znamená – dajú sa zmierniť príznaky a dá sa aj zastaviť progresia choroby…. Starostlivosť o pacientov s SM na Slovensku je len 5% oproti iným krajinám EU /Európska platforma SM, 2010, www.emsp.org/ .Keďže na Slovensku NEEXISTUJE žiadne pracovisko, ktoré by poskytovalo primeranú a nevyhnutnú komplexnú starostlivosť všetkým pacientom so Sklerózou multiplex, v auguste 2008 bola oficiálne zaregistrovaná na OÚ v Prešove nezisková organizácia NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o., – špecializované zariadenie. NCSM dostalo od Mesta Sabinova do dlhodobého prenájmu starú nevyužívanú budovu bývalej základnej školy v miestnej časti – v Orkucanoch a cca 3700 m2 pozemku za 1 Euro ročne za účelom vybudovania NCSM.

NCSM už v súčasnosti poskytuje sociálne služby ľuďom so Sclerosis multiplex a ich rodinám v celej SR prostredníctvom sociálnych sietí, e mailom a po telefóne. NCSM je registrovaný poskytovateľ Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na VÚC Prešovského samosprávneho kraja. /okres PO: Mgr. Natália Príhodová: 0903 497 082, okres SB: Mgr. Jana Piskurová: 0907 608 504.

NCSM je členom Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš a členom Európskej organizácie na rehabilitáciu SM /RIMS/ www.eurims.org. NCSM spolupracuje s Európskou platformou Sclerosis multiplex /www.EMSP.org /, s Medzinárodnou federáciou Sclerosis multiplex /www.MSIF.org / s Klubom SM v Prešove a s ďalšími organizáciami SM na Slovensku.

Pomôžte nám postaviť NCSM – Denný stacionár a Špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby a REHABILITÁCIU nie len pacientom s SM ale aj pacientom s inými diagnózami, deťom aj seniorom v úplne bezbariérovom prostredí.

Doterajšie rekonštrukčné práce a prípojky /elektrickú, vodovodnú a kanalizačnú, vrátane projektovej dokumentácie/ sme financovali z príjmu z 2% z daní, z darov a z verejných zbierok. Aj keď nám príjem z 2% stále pekne rastie /5660,- Eur v r. 2016, nestačí to na zaplatenie takých veľkých prác. Samozrejme, hľadáme rôzne spôsoby ako splniť sen 8400 pacientom s SM v SR. V r. 2017 sa budeme sa uchádzať o Eurofondy. Ku všetkým žiadostiam potrebujeme preukázať adekvátnu spoluúčasť. Už v tom nie sme sami.

POMOC MÁME PRISĽÚBENÚ aj z PREŠOVSKÉHO SAMOSPRáVNEHO KRAJA.

S VAŠOU POMOCOU a s POMOCOU PSK TO bezpochyby DOKÁŽEME.

AJ INÝM SPôSOBOM NáM MôŽETE POMôCŤ:

  1./.finančný dar môžete poslať na účet: Národné centrum sclerosis multiplex, Jarková 63, 08301 Sabinov, č.ú. SK2909000000000 504664097 SLSP BIC: GIBASKBX

2./ Nakupujte online v „dobromat.sk“ a v kolónke „podporím“ si vyhľadajte Národné centrum sclerosis multiplex. Z každého Vášho nákupu dobromat odvedie nejaké % na účet NCSM.

ĎAKUJEME VÁM za Vašu pomoc. FB: Podporujem Národné centrum sclerosis multiplex, NcSm Sabinov,

Mgr. Juliana Ilenčíková, riaditeľka NCSM, pacient s SM, e mail: juliana.ilencikova@yahoo.com

VYJADRENIE Profesora Traubnera:/Prof.,MUDr., PhD /

Vážená pani Ilenčíková.Vaše aktivity v otázke výstavby Narodného rehabilitačného centra ako čestný predseda Slovenského zväzu sclerosis multiplexplne podporujem, jeho koncepcia sa mi páči, a keďžefrekvencia výskytu sclerosis multiplex na Slovensku je skoro 2 promile, myslím, že takéto centrum by pacientom s toutodiagnózou významne prospelo. Samozrejme, zostáva hlavne problém so zabezpečením finančného krytia, na ktoré Zväz nemá financie, ale iste sa bude dať použiť množstvo zdrojov včítane Európskych fondov. Som veľmi rád Vašej angažovanosti a verím, že spoločnými silami sa podarí vybudovať niečo v prospech slovenských pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. Ďakujemza Vaše aktivity a prajem úspech v začatom boji. PavelTraubner – čestný predseda Slovenského zväzu sclerosis multiplex.

VYJADRENIE / List Prezidenta Slovenskejrepubliky Andreja Kisku nájdete na  www.ncsm.sk.